بازیافت پرتو ایرانیان - نصب و اجرا نیروگاه های بادی و خورشیدی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پروژه نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی یان چشمه

پروژه نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی یان چشمه

در تمام پروژه ها
سرمایه گذار نام و نام خانوادگی:
تاریخ انتشار:
1970-01-01
محل سکونت:
یان چشمه
ارزش:
معماری:
در مورد پروژه

پروژه نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی یان چشمه

نخستین گام برای احداث یک نیروگاه فتوولتائیک در کشور، انجام مطالعات لازم جهت اخذ مجوز از سازمانهای

مربوطه شامل انجام مطالعات امکانسنجی فنی احداث نیروگاه فتوولتائیک جهت اخذ مجوز از سازمان انرژیهای

تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران )ساتبا(، انجام مطالعات طراحی سیستم اتصال به شبکه جهت اخذ مجوز اتصال

به شبکه از سازمان توانیر، انجام مطالعات زیست محیطی جهت اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و انجام مطالعات

اقتصادی جهت توجیه اقتصادی طرح به منظور جلب نظر سرمایهگذاران خصوصی و دولتی و اخذ وام از بانکها و

صندوق توسعه ملی میباشد. هدف اصلی این گزارش انجام مطالعات امکانسنجی فنی احداث نیروگاه فتوولتائیک

متصل به شبکه با ظرفیت 03 مگاوات در روستای یانچشمه استان چهارمحال و بختیاری، براساس ظوابط ساتبا

جهت اخذ مجوز مربوطه است. در این گزارش ابتدا به بررسی شرایط سرزمین، آب و هوا و پتانسیل تابش خورشید

در محل احداث نیروگاه )روستای یانچشمه( با دریافت اطلاعات تابشی و ضرایب بازتاب از سازمان ساتبا و سازمان

ناسا، دریافت اطلاعات هواشناسی از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرکرد و استفاده از سالنامه آماری استان

چهارمحال و بختیاری پرداخته میشود. سپس با ورود این اطلاعات به نرمافزار PVsyst و انتخاب پنل و اینورتر

مناسب، آرایش بهینه پنلها با رویکرد کمترین اثر سایهاندازی محاسبه و با شبیهسازی نیروگاه خروجی آن تخمین

زده میشود. در این گزارش یک نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با ظرفیت 03 مگاوات با استفاده از 03 عدد

اینورتر 1 مگاواتی و 130.333 عدد پنل 033 واتی به صورت دوطبقه عمودی در یک استراکچر 03 پنلی توسط

نرمافزار PVsyst شبیهسازی میگردد. در حالت سازه ثابت، زاویه بهینه نصب پنلها 02 درجه و فاصله بهینه بین

ردیفها 5.8 متر محاسبه شد. نتایج حاصل از شبیهسازی پس از انجام آنالیز اثرات سایهاندازی نزدیک و دور، نشان

میدهد این نیروگاه با ضریب بهرهوری 53.8 % قادر به تولید سالیانه 80.020.105 کیلووات ساعت برق خواهد بود.